Personuppgiftspolicy för tjänsten Lånestopp

Senast uppdaterad: Maj 2021


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Falsto AB 559302-2774, och ansvarar för att all hantering sker enligt gällande dataskyddsregler.

Din integritet är viktig. Vi lovar därför att värna om din integritet vid vår hantering av dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gentemot oss.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår hur vi hanterar dina personuppgifter innan du använder våra tjänster.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. Du når oss på kundservice@lantagarnas.se eller via vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@lantagarnas.se.


Om du anser att vi gör fel

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Dit kan du vända dig om du anser att Falsto AB hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du når dem på Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se eller på 08-657 61 00


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Tillgången till dina personuppgifter hanteras endast av de personer som har behov av dessa för att kunna uppfylla de syften vi beskrivit i integritetspolicyn.


Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida lanestopp.se.


Grundläggande begrepp

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk levande person, som namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Det kan även röra uppgifter om IP-nummer samt om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida.

Personuppgiftshantering omfattar de allmänna principer som är fastslagna av EU:s dataskyddsförordning samt den svenska dataskyddslagen. De ger vägledning om hur personuppgifter får behandlas vad gäller insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.


Behandling av dina personuppgifter

Syfte

Lånestopp syftar till att erbjuda ett spärregister där du som fysisk person kan anmäla att du inte önskar att uppta nya konsumtionskrediter, eller få direktmarknadsföring avseende konsumtionskrediter.

Med konsumtionskrediter menas de krediter som omfattas av konsumentkreditlagen (KKrL), förutom de krediter som beskrivs i 4 § KKrL, däribland bostadskrediter samt kortvariga krediter som ska betalas inom tre månader och inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift.

Falsto AB ger genom spärregistret Lånestopp näringsidkare tillgång till ett centralt register med fysiska personers personnummer som uttryckligen har uppgett att de inte vill uppta nya konsumtionskrediter. Falsto AB samarbetar med svenska kreditupplysningsföretag och information om din spärr i Lånestopps register kan inkluderas i din kreditupplysning.

Tjänsten

När du anmäler ditt personnummer hos Lånestopp, via vår hemsida lanestopp.se eller via brev, kommer ditt personnummer (som räknas som en personuppgift) att registreras i vår databas och användas för administration av din spärr och leverans till näringsidkare som förmedlar eller ger ut konsumentkrediter samt till kreditupplysningsföretag.

Laglig grund

Den lagliga grunden för Falsto AB:s behandling av dina personuppgifter är för att fullgöra avtalet och tillhandahålla tjänsten Lånestopp till dig. Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att kontakta kundservice. Falsto AB kommer då att gallra dina personuppgifter, vilket innebär att din spärr från konsumtionskrediter inte längre kan upprätthållas.

Databehandlare

Det är möjligt att vi kommer att använda en utomstående part för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av våra tjänster och vi kan därför komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har avtal med oss som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med våra uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar dem från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din spärr, hantera förfrågningar och klagomål och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. beviljade krediter i strid med spärren.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas i största möjliga mån inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns här.

I de fall personuppgifter skulle komma behandlas utanför EU/EES genom t.ex. molntjänster, kommer Falsto AB vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt kraven i dataskyddsförordningen exempelvis genom ingåendet av standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om. Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Mer information om EU kommissionens regler för skyddandet av data inom och utanför EU/EES här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv

Dina rättigheter

Du har rätt till att få ett registerutdrag på alla personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter enligt nedan.

Rätt till rättelse av dina uppgifter: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att få dina uppgifter raderade: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

För att komma i kontakt med oss angående dina rättigheter, kontakta oss på kundservice@lantagarnas.se och ange vilka ändamål eller hantering du vill att vi slutar med.

Artikel 14 GDPR. Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade

Näringsidkare med tillgång till det centrala registret kan söka efter ditt personnummer i registret även om du inte har registrerat ditt personnummer i Lånestopps register.

Vid en sökning av en näringsidkare på ditt personnummer behandlar Lånestopp ditt personnummer för att genomföra sökningen. Vid en sådan sökning lagras inga personuppgifter om dig.


Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss

Kontakta oss